Kalfarveien 99

Kunde: Jernbaneverket
Periode: 2013-2015

Kalfarveien 99 er del av et omfattende prosjekt Gamle3Hus har for Jernbaneverket.

I forbindelse med utvidelse av jernbanen med dobbeltspor fra Bergen sentrum til Arna må flere verneverdige bygninger i Fløen registreres og dokumenteres for flytting og antikvarisk gjenoppføring. Dette gjelder Kalfarveien 99, 120 og 122.

Kalfarveien 99 er en bygningskropp som er satt sammen av flere ulike bygg, oppført over lengere tid. I kjernen av bygget står to sjøboder som er gjenreist etter en brann i 1856. Disse er senere bygget sammen under ett felles tak, og tilknyttet flere bygg som ble oppført under den første industrielle bølgen som kom til Bergen på midten av 1800-tallet.

Gamle3Hus har gjort en grundig oppmåling og dokumentasjon av bygningskomplekset i sin helhet. Kalfarveien 99 er deretter plukket fra hverandre for så å restaurere og gjenoppbygge den eldste delen bestående av to sjøboder. Disse gjenoppføres innenfor samme område.

Gamle3Hus sin rolle i prosjektet er:

  • Prosjektledelse
  • Arkitekt
  • Antikvarisk dokumentasjon
  • Demontering
  • Lagring

Antikvarisk kontekst

Området Fløen er av stor kulturhistorisk verdi for Bergen. Fløen er spesiell på grunn av sin helhet og relative uberørthet. Området er et av de første «drabant»-bydelene som ble tillat utenfor Bergen sentrum. Beliggende på en viktig hovedinnfartsåre fra sør, er Fløen rimelig intakt med eldre boliger og mindre industribygninger. Disse strekker seg historisk fra sent 1700-tallet og fram til de siste utbyggingene på Kalfarveien nr. 99 på 1980 tallet. I prosessen er det lagt vekt på at det er stor bevaringsverdi i området Fløen som kulturmiljø, i tillegg til de enkelte bygg. 

Kart fra Bergen anno 1740. Fløen ligger langs hovedinnfartsåren fra sør.
Bygget lå så tett opp mot jernbanesporet at en demontering var nødvendig når broen skal utvides.
Alle bygningsdelene som inngår i sjøbodenes originale konstruksjon er merket og tatt vare på for å kunne gjenreises igjen.
Bare lafteknutene står igjen på enkelte vegger etter at sjøbodene ble slått sammen.
Bygningskomplekset ligger på den vestlige delen av Fløyen, vendt mot store Lungegårdsvann. Før utfyllingen av grunnen i begynnelsen av 1900 har denne tomten ligget i vannkanten med flere sjøboder.
Nyere bordgulv fjernes for å avdekke de originale.
Under demonteringen kommer de to nøstene tydelig frem i konstruksjonen.
Fotografi fra 1870-tallet “Parti af Seiersbjerget opover mod Fløen ved Bergen” fotografert av Knud Knudsen mellom 1875 og 1882. Det er de to nøstene som står tett sammen i midten av bildet som senere er sammenbygget og utgjør Kalfarveien 99.